Projekt „Warto czytać”. Konferencja „Rola czytania w edukacji”.

13 września 2016 r. w Elblągu i 29 września 2016 r. w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizował dwie konferencje „Rola czytania w edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko”, w których łącznie wzięło udział 225 nauczycieli, przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze. Konferencje zrealizowane zostały w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

W pierwszej części prowadzące: Marlena Derlukiewicz i Agata Urbańska wygłosiły wykład, w którym znalazły się następujące treści:

  • Poziom czytelnictwa w Polsce na podstawie badań Biblioteki Narodowej i Instytutu Badań Edukacyjnych. Założenia Narodowego Programu Czytelnictwa. Pozyskiwanie funduszy na promowanie czytelnictwa.
  • Rola czytania w rozwoju dziecka. Dlaczego uczniowie nie chcą czytać? Przegląd najbardziej skutecznych sposobów doskonalenia kompetencji czytelniczych. Prezentacja programu podniesienia umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu.
  • Kryteria wyboru tekstów i lektur. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości.
  • Efektowne i efektywne metody i techniki pracy z tekstem informacyjnym, poetyckim i prozatorskim zachęcające uczniów do czytania.

Po przerwie konferencja została zdominowana przez tematykę związaną z prezentacją działań promujących czytanie i kreowaniem mody na czytanie. W ramach wymiany doświadczeń wystąpili nauczyciele nagrodzeni w konkursie „Warto czytać” na najlepszy projekt promujący czytanie. Łącznie nagrodzono 38 nauczycieli, dziesięcioro z nich w nagrodę pojechało do Brukseli na zaproszenie poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Barbary Kudryckiej. Odbył się również happening „Warto czytać” pod hasłem „Szczęśliwi ludzie czytają książki”. Stworzony został flash mob, czyli krąg ludzi czytających i w jednym momencie uczestnicy kręgu wymienili się z osobą stojącą obok książką, którą już przeczytali.

Organizatorki konferencji dziękują osobom i instytucjom, które ufundowały nagrody w konkursie „Warto czytać”, czyli: Poseł do PE prof. Barbarze Kudryckiej, senatorowi RP Jerzemu Wciśle, dyrektor Delegatury UM Grażynie Kluge, Wydawnictwu Nowa Era, STENTOR i Multigra oraz Wiesławowi Piechocie.

Załączone pliki: