Klasyfikacja dzieci i młodzieży z Ukrainy w świetle najnowszych przepisów

Zbliża się zakończenie roku szkolnego, a zatem wielu nauczycieli zastanawia się, jak zgodnie z prawem dokonać klasyfikacji uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy nie znają w wystarczającym stopniu języka polskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie ci uczą się w polskich szkołach albo w oddziałach „zwykłych”, wraz z polskimi uczniami, albo w oddziałach przygotowawczych.

Jeśli uczeń uczy się w klasie wraz z polskimi rówieśnikami, przysługuje mu pomoc w formie dodatkowej nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych, na które uczęszcza poza zajęciami lekcyjnymi. Jeśli natomiast jest uczniem klasy przygotowawczej, uczy się języka polskiego według programu dla obcokrajowców i realizuje podstawę programową w dostosowanym zakresie (art. 165 ust. 7, ust. 11 i ust. 16 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe). Ma to zasadniczy wpływ na klasyfikowanie tych uczniów.

Dostosowanie treści podstawy programowej w oddziałach przygotowawczych zorganizowanych dla dzieci ukraińskich dotyczy tylko tych uczniów, którzy przybyli do Polski 24 lutego 2022 r. i później, gdyż objęci są oni regulacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (art. 55 ust. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy). W takim przypadku oczywiście nie może być mowy o pełnej realizacji podstawy programowej przez uczniów ukraińskich. Poza tym uczniowie ci nie będą mieli możliwości realizacji podstawy programowej z języka polskiego, ponieważ założeniem nauki w oddziale przygotowawczym jest to, że uczniowie ci uczą się języka polskiego według programów dla obcokrajowców.

11 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 795). Przepisy te m.in. zwiększają liczbę godzin dodatkowych zajęć języka polskiego z 2 do 6 przy równoczesnym założeniu, że zajęcia te można prowadzić indywidualnie lub w grupach liczących do 15 uczniów.

Ponadto rozporządzenie wprowadza szereg uściśleń dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów z Ukrainy, uczących się w oddziałach przygotowawczych:

 • zgodnie z § 6b w/w rozporządzenia w roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie podlega klasyfikacji rocznej, jeśli rada pedagogiczna uzna, że:
 1. nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki,
 2. zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.

 • § 6b ust. 2 rozporządzenia określa, że gdyby zaistniała sytuacja opisana wyżej, zamiast świadectwa szkolnego uczeń powinien otrzymać zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego, w którym powinny się znaleźć następujące informacje:
 1. nazwa i adres szkoły,
 2. imię (imiona) i nazwisko ucznia, klasa, do której uczeń uczęszczał, rok szkolny oraz okres uczęszczania ucznia do szkoły,
 3. zrealizowana liczba dodatkowych godzin nauki języka polskiego wraz z krótkim opisem osiągniętego poziomu biegłości językowej,
 4. zajęcia edukacyjne, które uczeń zrealizował, wraz ze wskazaniem tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 5. zwięzła ocena opisowa dotycząca zrealizowanych przez ucznia zajęć edukacyjnych zawierająca opis posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności,
 6. predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania ucznia,
 7. inne informacje o uczniu, które nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uzna za istotne dla dalszego procesu kształcenia ucznia,
 8. miejscowość i data wydania zaświadczenia,
 9. pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

 • § 6b ust. 3 rozporządzenia reguluje sprawy zapisu w arkuszu ocen ucznia. Należy w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nieukończeniu szkoły umieścić adnotację o brzmieniu: „Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia... (tu należy wpisać datę uchwały pedagogicznej) uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645 i 795)". 

Jeszcze raz należy podkreślić, że przepisy te dotyczą uczniów z Ukrainy uczących się w oddziałach przygotowawczych. Inaczej rzecz się ma z uczniami dołączonymi do zwykłych klas. Zgodnie z przepisami powinni oni być oceniani, klasyfikowani, promowani jak każdy obcokrajowiec niebędący uchodźcą z Ukrainy, na zasadach dotyczących polskich uczniów. Zgodnie z art. 165 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej, co w praktyce oznacza, że uczniowie powinni realizować polską podstawę programową i podlegają obowiązującym przepisom w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania, czyli zapisom ustawy o systemie oświaty dotyczącym oceniania, rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373) oraz szczegółowym zapisom ujętym w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w Statucie szkoły.  

Ważne przepisy prawne:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 4 pkt 13, art. 165 ust. 7, ust. 11, ust. 16 pkt 2.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1327 ze zm.) - rozdział 3a
 • Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) - art. 55.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.) - § 11.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1641) - § 8.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 795).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.) - § 18.

Artykuł w wersji do pobrania.

BEATA GADOMSKA
konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego