Zdalne prowadzenie zajęć logopedycznych

20.03.2020 r. Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które określa zasady prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Według rozporządzenia nauka, w tym szczególnym okresie, będzie realizowana tylko i wyłącznie na odległość.

Zadaniem dyrektora szkoły wynikającym z rozporządzenia jest m.in.: określenie sposobu organizacji nauki, powiadomienie rodziców w jaki sposób będzie ona zorganizowana, uwzględnienie zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, uzgodnienie z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Ważnym elementem w rozporządzeniu jest to, iż nauczyciele mogą dokonać weryfikacji programu nauczania, w taki sposób, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Co z kształceniem specjalnym? Otóż kształcenie specjalne może być także  prowadzone zdalnie.  Nauczyciele i specjaliści zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.

Jak mogą pracować w tej trudnej sytuacji  logopedzi?

Praca ta możliwa jest przy wykorzystaniu: e -dzienników, połączeń za pomocą Skype oraz innej platformy internetowej, poczty elektronicznej, Facebook'a, telefonu itp.

Zdalna terapia logopedyczna, ze względu na prowadzenie szeregu ćwiczeń, na przykład usprawniających motorykę narządów mowy przed lustrem, to dość trudne zadanie, ale możliwe do wykonania, pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednim sprzętem.

Wystarczy przygotować stanowisko pracy, które powinno być wygodne i zapewniać szybki dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, ćwiczeń, programów logopedycznych, komputera zaopatrzonego w kamerę, głośnik i słuchawki, dostęp do Internetu, komunikatora – Skype i drukarki.

Następnie należy nawiązać kontakt z rodzicami, na przykład za pomocą e-maila i uzgodnić harmonogram pracy online w celu kontynuacji zajęć logopedycznych z dzieckiem/uczniem.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, logopeda może prowadzić terapię indywidualną lub grupową. Grupa nie może liczyć więcej niż 4 osoby. Zatem można połączyć się z kilkoma uczniami w tym samym czasie. Ze względu na możliwość przerwania połączenia przez dzieci w trakcie zajęć, dobrze, aby towarzyszyła im osoba dorosła (jeżeli będzie to możliwe).

Należy pamiętać również o tym, iż dziecko powinno otrzymać materiał do ćwiczeń, jeszcze przed zajęciami.

Kiedy uczeń jest przygotowany do pracy, ćwiczymy razem z nim. Podczas zajęć należy sprawdzić, w jakim stopniu zostały opanowane ćwiczenia z poprzednich spotkań. Na początku pracy zdalnej, proponuję rozważenie delikatnej zmiany w programie terapeutycznym i prowadzenie ćwiczeń utrwalających osiągnięte umiejętności, pracę na głosce wywołanej, ćwicząc ją w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, itd. /każdy logopeda wie, jak należy ćwiczyć wady wymowy/.

Ważnym elementem jest zadanie pracy domowej oraz przeznaczenie czasu
na pytania i odpowiedzi. Warto też pamiętać, że rodzice powinni z dzieckiem ćwiczyć systematycznie, codziennie po kilka minut, ponieważ skuteczność terapii online będzie zależała nie tylko od logopedy i ucznia, ale także od motywacji rodziców do samodzielnej pracy z dzieckiem.

Istotną rolę podczas prowadzonej terapii online pełnią segregatory logopedyczne, do których uczeń /w miarę możliwości/ wpina wydrukowane materiały i ćwiczenia logopedyczne wykorzystane podczas zajęć.

Z przytoczonego wyżej rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wynika, iż logopeda powinien prowadzić nie tylko zajęcia dla dzieci, ale także konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Zachęcam do prowadzenia konsultacji online. Podczas ich prowadzenia można omówić postępy w terapii, stopień rozwoju mowy dziecka, przedstawić rodzicom sposoby wykonywania ćwiczeń logopedycznych w domu.

Jeżeli nie ma możliwości prowadzenia zajęć logopedycznych za pomocą skype, należy wykorzystać inne dostępne metody pracy zdalnej z uczniem, aby zrealizować wcześniej opracowany program terapeutyczny.

Odsyłam Państwa do zasobów Polskiego Związku Logopedów https://logopeda.org.pl/. Znajdują się tam propozycje użytecznych programów logopedycznych, foldery do pobrania, forum dyskusyjne i wiele innych materiałów, które mogą byś przydatne w zdalnej pracy logopedy. Obecnie prowadzona jest tam akcja „Logopedzi-logopedom, praktycy-praktykom”. Warto włączyć się do tej akcji.

Źródło

  1. https://www.gov.pl/web/edukacja
  2. Rozporządzenie MEN  z dnia 9 sierpnia 2017 ze zmianami w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  3. https://logopeda.org.pl/

Z życzeniami wytrwałości w tym trudnym czasie
dr Beata Pabian, konsultant ds. przedsiębiorczości i logopedii