22 marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku w celu uświadomienia ludziom, jak wielką rolę odgrywa woda, jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów i jak duży procent populacji ludzkiej cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. W tym miejscu warto przypomnieć, co na temat wody znalazło się w Programie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Cel 6. Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 brzmi następująco:
Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami wody. Zadania:

  • Do 2030 roku zapewnić powszechny, równy dostęp do zdrowej wody pitnej po przystępnej cenie.
  • Do 2030 roku zapewnić odpowiednie, godziwe warunki sanitarne i higieniczne dla wszystkich, tym samym wyeliminować praktyki załatwiania potrzeb sanitarnych na wolnym powietrzu, zwracając przy tym szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób znajdujących się w szczególnych sytuacjach.
  • Do 2030 roku poprawić jakość wody, poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidację nielegalnych składowisk śmieci, ograniczenie do minimum emisji szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów, zmniejszenie o połowę ilości nieczyszczonych ścieków oraz znaczące zwiększenie rozmiarów recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali całego Globu.
  • Do 2030 roku znacząco zwiększyć efektywność wykorzystywania wody we wszystkich dziedzinach i zapewnić zrównoważony pobór i dostawy świeżej wody, w ten sposób przyczyniając się do rozwiązania problemu niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących na niedostatek wody.
  • Do 2030 roku wdrożyć zintegrowany system zarządzania zasobami wody na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną, tam gdzie jest to właściwe.
  • Do 2030 roku zapewnić ochronę i odbudowę ekosystemów związanych z wodą, w tym górskich, ekosystemów lasów, terenów podmokłych, rzek, jezior i wód podziemnych.
  • Do 2030 roku rozszerzyć współpracę międzynarodową i wsparcie dla krajów rozwijających się w budowaniu ich potencjału w obszarze działań i programów związanych z wodą i warunkami sanitarnymi, takich jak gromadzenie i przechowywanie wody, odsalanie, efektywne gospodarowanie wodą, oczyszczanie ścieków, technologie recyklingu i ponownego wykorzystywania wody.
  • Wspierać i umacniać udział lokalnych społeczności w lepszym zarządzaniu zasobami wody i infrastrukturą sanitarną.

Agenda ma charakter uniwersalny i odpowiedzialność za jej wdrażanie spoczywa na całej społeczności międzynarodowej: krajach rozwiniętych, krajach rozwijających się i organizacjach międzynarodowych, które je zrzeszają. Światowy Dzień Wody to doskonała okazja, aby uświadomić sobie, że woda to nasz skarb i należy zadbać o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

Opracowała: W. Kamińska