Podsumowanie konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawszy projekt obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 w szkole, przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej

Rok 2024 został ustanowiony decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Konkurs został przeprowadzony w terminie luty – kwiecień 2024 r. Celem konkursu było:

 • popularyzowanie wiedzy i świadomości ekonomicznej wśród uczniów,
 • propagowanie inicjatywy pięciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce,
 • rozwijanie umiejętności technologiczno-informacyjnych u uczniów,
 • rozbudzenie zainteresowań ekonomicznych u uczniów,
 • kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnych,
 • rozwijanie kreatywności u uczniów.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnej, zawierającej pięć slajdów /z wyłączeniem slajdu tytułowego/, dotyczącej projektu obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej w szkole. Oceny nadesłanych prezentacji dokonała komisja wyłoniona przez organizatorów. Ocenie punktowej podlegały następujące elementy pracy:

 • wartość merytoryczna prezentacji,
 • dopracowana grafika,
 • czytelność,
 • wizualna atrakcyjność,
 • poprawność językowa,
 • trafność wyboru tematu prezentacji.

Spośród wielu nadesłanych prezentacji wyróżniono następujące prace: w kategorii szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu, oraz Szkoła Podstawowa w Pogrodziu, w kategorii szkół ponadpodstawowych: Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i propagowanie wiedzy ekonomicznej w środowisku lokalnym, a zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Organizatorzy konkursu: dr Beata Pabian
mgr Halina Uźluk
nauczyciele konsultanci W-MODN w Elblągu