Naszych trzydzieści lat

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu obchodzi trzydziestą rocznicę swego istnienia. Okres ten był bardzo interesujący, bogaty w wydarzenia, owocny i inspirujący.

Jak to się zaczęło? Na mocy zarządzenia Wojewody Elbląskiego z dnia 30 maja 1989 r. nr 27/89 został powołany do istnienia Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Elblągu, a swoją działalność rozpoczął 1 września 1989 r., dlatego powstanie naszej instytucji łączymy właśnie z tą datą. Początkowo kadrę stanowiło 66 nauczycieli metodyków, z czego 55 zatrudniono na cały etat. Pierwszym dyrektorem ośrodka był dr Julian Turko, a wicedyrektorem – dr Teresa Manierska. Część czytelników tego artykułu zapewne pamięta, że w tym czasie następowały zmiany polityczne, kształtowała się nowa rzeczywistość naszego kraju, dlatego okres ten był burzliwy i w zasadzie dopiero tworzono nowy system doskonalenia nauczycieli. Doradcy metodyczni byli wówczas demokratycznie wybierani, co stanowiło pewne novum. Przed doradcami stawiano coraz to inne zadania,  reforma szkolnictwa wymagała od nich dużej elastyczności w reagowaniu na zmiany, zwłaszcza że dużo się wtedy działo, m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło tzw. minimum programowe, zaczęły powstawać nowe programy nauczania.

W roku szkolnym 1990/91 w wyniku konkursu ogłoszonego przez Kuratora Oświaty dyrektorem WOM w Elblągu została dr Mirosława Damps, a funkcję wicedyrektora pełniła Izabella Bania. Jednak już w marcu 1991 r. pani dyrektor zrezygnowała z funkcji, a kierownictwo objęła pani Krystyna Szostak, natomiast wicedyrektorem została pani Krystyna Datkun-Czerniak. Rok 1992 przyniósł kolejne zmiany, gdyż na mocy Decyzji nr 57/92 Kuratora Oświaty w Elblągu zredukowano liczbę doradców metodycznych do 16 osób. Tak drastyczna redukcja etatów wpłynęła znacząco na pracę ośrodka, wymagała całkowitej reorganizacji, ale też spowodowała, że pracownicy bardziej się zżyli, lepiej poznali i dzięki temu stawali się coraz lepszym zespołem. Sprzyjało temu również otwarcie naszego kraju na realizację projektów zagranicznych, w których mogli uczestniczyć pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, więc rozpoczął się okres współpracy z ośrodkami zagranicznymi: Izraelem, Francją, Niemcami, a potem z kolejnymi krajami. Dzięki takiej działalności doradcy zaczęli wprowadzać nowe formy pracy z nauczycielami, m.in. pracę grupową i ewaluację.

W 1994 r. Kurator Oświaty w Elblągu, dr Edward Murdzia, utworzył Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Również dzięki niemu ośrodek zyskał nową siedzibę przy ul. Saperów 20, bo wcześniej miejscem funkcjonowania był strych Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Rozpoczął się bardzo intensywny i rozwojowy czas dla ośrodka. Nauczyciele konsultanci zaczęli uczestniczyć w wielu prestiżowych i ważnych projektach i programach ogólnopolskich, takich jak TERM czy „Nowa Szkoła”. Na szkoleniach prowadzonych przez konsultantów pojawiły się metody aktywizujące, a ich tematyka poszerza się o zagadnienia związane z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli, ewaluacją w szkole, mierzeniem jakości pracy szkoły, integracją międzyprzedmiotową, egzaminami zewnętrznymi i in.

W wyniku reform roku 1999 zmieniony został status prawny ośrodka, gdyż został on przejęty przez samorząd nowo utworzonego województwa warmińsko-mazurskiego, dlatego też zmieniono nazwę ośrodka na Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Jednak nie była to przecież jedyna zmiana, więc rozpoczął się okres ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i jego Delegaturą w Elblągu. Konsultanci włączyli się w realizację kolejnych ważnych programów: „Kreator”, „Ocenianie w Nowej Szkole”, „Gimnazjum 2002”, „Nowa Matura 2005”, „Ekspert”, „Przewodniczący”, „Wizytatorzy”, „Doradca metodyczny”. Pozwoliło to naszym konsultantom nie tylko nadążać za zmianami, ale i być ich twórcami oraz propagatorami w środowisku nauczycielskim. Zaowocowało to wieloma nowatorskim w tamtych czasach działaniami, m.in. prowadzeniem i realizacją szkoleń kaskadowych dla nauczycieli z naszego terenu, organizacją wsparcia dla szkół w realizacji nowych zadań, takich jak budowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, wybór programów nauczania, mierzenie jakości pracy szkoły, awans zawodowy nauczycieli, tworzenie i realizacja programów naprawczych, analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych, wprowadzanie aktywizujących metod pracy z uczniami podczas lekcji itp. Najważniejsze zadania były realizowane w terenie, gdyż konsultanci wyruszyli do szkół i prowadzili zajęcia dla nauczycieli w ich miejscu pracy.

Bardzo ważny był dla naszego ośrodka rok 2005, ponieważ w tym właśnie roku jako pierwszy w województwie ośrodek uzyskał on akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Sukces ten niewątpliwie wypływał z wielkiego zaangażowania wszystkich pracowników WMODN w Elblągu i umiejętności kierowniczych pani dyrektor Krystyny Szostak.

Okres pierwszego etapu wprowadzania reformy edukacji znacząco wpłynął na kształt pracy ośrodka poprzez jego współuczestniczenie w zmianach, dlatego już na stałe pozostała z nami taka forma jak praca w terenie, blisko nauczycieli pracujących przecież w określonym środowisku. Dlatego ciągle organizujemy konferencje w różnych miejscowościach znajdujących się na terenie naszego działania i szkolimy rady pedagogiczne bezpośrednio w szkołach. Jednak jest dla nas ważna także praca w samym ośrodku, gdzie odbywają się zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, a także konsultacje indywidualne i grupowe dla nich.

W 2007 r., po odejściu na emeryturę pani dyrektor Krystyny Szostak dyrektorem WMODN w Elblągu został pan Ryszard Wodzisławski, który pełnił tę funkcję do 2012 r. Wicedyrektorem została wówczas pani Beata Pabian. W tym czasie ponownie zmieniła się siedziba ośrodka, który został przeniesiony do budynku przy ul. Wojska Polskiego 1, co zdecydowanie poprawiło dostępność do jego usług. W latach 2012-17 funkcję dyrektora objęła pani Beata Pabian, a wicedyrektorem była początkowo pani Joanna Poźnikiewicz, a następnie pan Lech Strembski. Obecnie, od 2017 r., dyrektorem WMODN w Elblągu jest dr Danuta Oleksiak, a wicedyrektorem – pani Jadwiga Hryniewicz.

Niezależnie od czasu, w którym pracujemy, dokładamy wszelkich starań, by być z nauczycielami w trudnym okresie nieustających reform, bo przecież po to istniejemy. Chcemy inspirować, podawać praktyczne pomysły i nieustannie wspierać nauczycieli w okresie ciągłych zmian.

Beata Gadomska