Konferencja naukowa „Czyste powietrze jako kryterium zdrowego życia”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadanie „Program Czyste Powietrze 2023” ujmujące różne aktywności i przedsięwzięcia. Jednym z takich działań o zasięgu wojewódzkim była konferencja naukowa „Czyste powietrze jako kryterium zdrowego życia” (dofinansowana z NFOŚiGW) – uczestniczyły w niej 102 osoby z 36 szkół i placówek.

Konferencja odbyła się 14.09.2023 r. w Centrum Europejskich Spotkań „Światowid” w Elblągu. Założono następujące cele edukacyjne do osiągnięcia podczas konferencji: podniesienie świadomości ludzkiej na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i elementy środowiska; omówienie zadań i roli Inspekcji Ochrony Środowiska w kontekście ochrony powietrza oraz omówienie roli lasu w środowisku i oczyszczaniu powietrza.

W ramach spotkania zostały wygłoszone 3 wykłady:

  1. Wykład „Skutki zdrowotne i gospodarcze złej jakości powietrza i środki zaradcze” – prowadzący dr inż. Kazimierz Warmiński, adiunkt Katedry Chemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Podczas wykładu zostały przedstawione rodzaje niekorzystnych zjawisk w atmosferze spowodowanych wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza. Omówiono wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki – zwiększone prawdopodobieństwo zaostrzania i występowania niektórych chorób oraz śmiertelności w skali Polski, Europy i świata. Omówiono reakcje roślin na gazy fitotoksyczne; implikacje rolnicze i leśne oraz korozyjność materiałów w zanieczyszczonej atmosferze. Dużo uwagi poświęcono na efekty finansowe wpływu na organizm człowieka i środowisko (koszty szkód, koszty zewnętrzne działalności gospodarczej).
  2. Wykład „Ochrona powietrza w aspekcie działań Inspekcji Ochrony Środowiska” – prowadzący mgr Artur Szypiło, kierownik delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Podczas wystąpienia omówiono, na czym polega sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem zadań określonych w programach ochrony powietrza (POP). Omówiono monitoring powietrza prowadzony przez głównego inspektora ochrony środowiska (GIOŚ) oraz działania kontrolne WIOŚ wobec podmiotów, które korzystają ze środowiska (które mają realny wpływ na poziom zanieczyszczeń). Przytoczono również dużo przykładów nieświadomości społeczeństwa z konsekwencji spalania odpadów.
  3. Wykład „Las jako rezerwuar czystego powietrza” – prowadzący mgr inż. Antoni Czyż, specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Zaporowo. Omówiono następujące zagadnienia: funkcja lasu w procesie; Leśne Gospodarstwa Węglowe; zmiany klimatu – zagrożenia – perspektywy – przeciwdziałanie; ochrona owadów zapylających w lasach.

Powyższe treści merytoryczne prezentowane przez prelegentów podczas konferencji są ściśle powiązane z przedmiotem realizowanego projektu, czyli wpisują się w tematykę obszaru czystego powietrza (emisja zanieczyszczeń). Konferencja była skierowana głównie do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy realizują tematykę dotyczącą elementów ochrony środowiska, w tym powietrza, z województwa warmińsko-mazurskiego oraz nauczycieli chętnych innych specjalności, którzy propagują styl zdrowego życia w czystym środowisku.

Organizatorzy
dr inż. Krzysztof Błaszczak, kierownik ECEE, konsultant ds. chemii i oceniania
mgr Magdalena Jankun, konsultant ds. geografii i przyrody